استارتر

_
خورشت ماست88000 تومان
ماست و موسیر50000 تومان
زیتون پرورده70000 تومان
بورانی اسفناج120000 تومان
معجون ماست150000 تومان
تبوله110000 تومان
ترشی عربی60000 تومان
باباقنوش130000 تومان
حمص150000 تومان