ایتالیایی

_
پیتزا رست بیف390000 تومان
پیتزا چیکن420000 تومان
پیتزا پپرونی550000 تومان
پیتزا سیرو استیک520000 تومان
پیتزا ویژه سوربان480000 تومان

پاستا

_
پاستا آلفردو285000 تومان
پاستا عربیتا295000 تومان