عذاهای دریایی

_
ماهی غارنمکی3 نفره1200000 تومان
ماهی تنوری3 نفره120000 تومان
میگو سوخاری690000 تومان
سمکه المشوی540000 تومان

عذاهای فرنگی

_
جوجه چینی340000 تومان
چیکن پارماژان370000 تومان
لم چاپس540000 تومان
فیله استیک880000 تومان