غذاهای مراکشی و کباب ها

_
منصف اللحم (ماهیچه)730000 تومان
الرقبه اللحم (گردن)698000 تومان
مندی گوشت1460000 تومان
مندی مرغ790000 تومان
مچبوس مراکشی540000 تومان
کباب کوبیده مراکشی300 گرمی390000 تومان
کباب مصری350 گرمی600000 تومان
کباب رولت ترکی400000 تومان

غذاهای مراکشی و کباب ها

_
لقمه کباب240 گرمی320000 تومان
کباب برگ250 گرمی490000 تومان
کباب صدرالعظم380000 تومان
شیشلیک500 گرمی540000 تومان
دجاج الحدیقه (شکاری)345000 تومان
دجاج البدریه (شالتو)400 گرمی330000 تومان
دجاج المحمره (تندوری)400 گرمی300000 تومان
دجاج الحامض (ترش)350 گرمی310000 تومان